REN BLACK – GangStars

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Viena no “Crime Saga” da??m.
Klausies ar? Spotify un Apple music!!!

https://music.apple.com/album/1723941886?i=1723942103

SOCIAL MEDIA :

INSTAGRAM :
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/pck_97_sgs/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/renblack_sgs/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/ralfsbartnieks/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/jzmics/

TIK TOK :
https://www.tiktok.com/@pck97_sgs
https://www.tiktok.com/@renblack_sgs
https://www.tiktok.com/@ralfsbartnieks

Teksts:

GangStars

acs pret aci.
v?rds pret v?rdu,
fakts pret faktu,
krimin?l? s?ga

te jau pirms vi?iem esot sadal?ta pils?ta,
gangsteri dom?ja poz?cija vi?iem ?rta.
No p?ris to?k?m un neleg?l?m c?g?m,
tagad visi sp?l?s p?c vi?a st?g?m.
Pusgada laik? viška patriekta no iel?m,
Pilna kontrolepakete par vis?m viel?m!
Puik?m ?tri paliek garlaic?gi šaj? sp?l?,
s?k mekl?t probl?mas un run?t sveš? m?l?.

Sasniegti griesti, tur?ta tiek pils?ta,
puikas dz?vo sapni ko sap?oja turot s?tu.
banda sapulc?jas esot bazars,
vajag liel?ku respektu baigais azarts!
pils?t? tiem par?d? gandr?z katrs nariks,
vajag kaut ko dom?t jo iet uz beig?m na?iks!
visi viens otru ar ac?m apl?ko,
tiek pie?emts l?mums aplaup?t casino!

Vien? dien? izsmadze?ots pl?ns,
ze?ubikses lai neatpaz?st neviens ekr?ns,
pistole, abrezs un ??v? maš?na,
kas vi?us sagaida to neviens nezina!
K? b?s t? b?s visi azartiski ?a?i,
naudu visiem vajag un ?st ar?!
Nu jau maš?n? visi mazliet nervoz?,
droš?bas d?? ir nolemts patronas net?r?t.

Ielido iekš? visiem rokas gais?.
zeme zem k?j?m s?k nedaudz plais?t.
krupj? never va?? seifu, j??em vismaz kase,
nevar palikt tukš?, j?pabaro atvase.
p?c pl?na dab?ts 10x maz?k,
vajag citu pl?nu jo ?tr?k jo lab?k!
Davaj pie viena obme?iku iz??rbjam,
puikas gatavojas next it??u darbam.

Maskas, cimdi, dzelži iet no priekšas,
vari iedom?ties, k?das vajag iekšas.
Aiz stipra vado?a droši visi j?t?s,
neviens nenojauta ka t?l?t viss aizies put?s.

Kam?r visi koncentr?j?s gr?tam darbam,
no muguras viens ien?k un j?sakas kam nelabam.
Pa laimi vi?am panik? tas aizm?k, pacaniem zelta tilts l?n?m sabr?k.

palicis ir v?l viens p?d?jais variks,
skaties juve?irka tur pat nav ohranjiks.
Zobos, rok?s, kabat?s vis?das zelta ??des,
cits smejas cits raud- panikas l?kmes.

Beidzot sadal?s, j?dodas ir begos. Baigie darbi sastr?d?ti konkr?ts papados. Izdar?ta izv?le nevar neko main?t. ?imen?m tagad n?ksies ilgi gaid?t.

Es nevienu nenosodu un neslav?ju,
Argument?t savu viedokli es vienm?r sp?ju. k?ds visu m?žu nekur t? ?sti netiek
k?ds sap?o band?ts b?t a k?ds par vi?u paliek.

#hiphop #pck97 #snakegangstudios #renblack #packman

css.php